ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РССЦ МЕДЗДРАВНИЦЯ» (надалі «Виконавець»), що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код юридичної особи 43649915), місцезнаходження: 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Воронезька, будинок 22, Ліцензія на медичну практику відповідно Наказу МОЗ України № 627 від 02.04.2021 року, реєстраційне досьє від 10.03.2021 № 968/21/М, в особі Директора  – Владислава Андрійовича Мец, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633,641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

 1. ТЕРМІНИ

1.1. Послуги – перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами і обслуговування, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Акційні Пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для всіх без винятку Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначений Правилами обслуговування. Пропозиції зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах. Основний текст публічної оферти не підлягає до редагування іншими способами окрім Додаткових угод та Додатків, датованих, та розміщених на Сайті виконавця, з зазначенням дати їх доповнення.

1.4. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://medzdrava.com/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору та Правил обслуговування. Акцепт здійснюється, шляхом заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети, примірник якого знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця, та свідчить про ознайомлення Пацієнтом з офертою розміщеною на сайті;

1.5.1. А у разі отримання онлайн консультації (послуги) повним і беззастережним прийняттям (Акцептом) умов цієї Оферти вважається здійснення Пацієнтом будь-яких дій, результатом яких є запис до Виконавця на надання послуги, зокрема, але не виключно: звернення до контакт-центру, звернення до адміністраторів, здійснення самостійного запису через особистий кабінет, відправлення заявки на запис з сайту та ін.

1.6. Пацієнт/Законний представник– фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі. Сторони розуміють, що поняття «Пацієнт/Законний представник» в цьому Договорі вживається одночасно, оскільки Пацієнтом може виступати неповнолітня, малолітня особа,  цивільна дієздатність яких обмежена і в інтересах якої має діяти її Законний представник. У випадку якщо Пацієнтом виступає неповнолітня, малолітня особа, права та обов’язки, визначені цим Договором, автоматично покладаються на її Законного представника.

1.7. Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РССЦ МЕДЗДРАВНИЦЯ», що отримала від Пацієнтів дозвіл на обробку персональних даних та медичне втручання в порядку визначеному умовами Правил обслуговування.

1.8. Сторони – Пацієнт/ Законний представник та Виконавець.

1.9. Правила обслуговування – додаток до Договору, умови якого відповідають положенням цього Договору, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Пацієнтом, з іншої, з моменту прийняття останнім всіх без винятку умов та положень даних Правил та даного Договору, та який є єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання послуг та привілеїв, відносин між Пацієнтом та Виконавцем, що виникають в процесі їх виконання та дотримання у відповідній сфері. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою розвитку Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання послуг та Привілеїв.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Правил обслуговування, що є Додатками до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами обслуговування, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту Послуги та існуючіАкційні пропозиції, а Пацієнт зобов’язується прийняти їх.

2.3. Послуги та Акційні пропозиції надаються на підставі цього Договору та Правил обслуговування. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил обслуговування є Акцепт Пацієнтом умов Публічної оферти даного Договору та Правил обслуговування.

2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг та Акційних пропозицій деталізовано в Додатках до даного Договору.

2.5. Виконавець надає Послуги, через власний та залучений персонал.

2.6. Місцем надання Послуг та Акційних пропозицій вважаються місцезнаходження Виконавця Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Воронезька, будинок 22.

2.7. Послуги надаються протягом 24 годин/робочого часу Виконавця.

2.8. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Пацієнту Виконавцем та прийнятих ним/Законним представником медичних послуг.

2.9. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг  на дату надання Пацієнту такої послуги.

2.10. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом/Законним представником в день завершення надання медичної послуги.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Пацієнт має право:

3.1.1. Користуватися Послугами та Акційними пропозиціями протягом всього строку їх дії, в тому числі згідно умов Правил обслуговування та інших додатках до Договору.

3.1.2. Користуватися всіма Привілеями, зокрема, але не виключно: знижками, спеціальними бонусними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Пацієнта надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.1.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним Послуг та Акційних пропозицій, а також іншу пов’язану з ними інформацію.

3.1.4. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

3.2. Пацієнт зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта, в тому числі для заповнення Анкети.

3.2.2. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами обслуговування.

3.2.3. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг та Акційних пропозицій, не порушувати вимог чинного законодавства України та прийнятих суспільством норм моралі та моральності, не використовувати результати надання Послуг та Акційних пропозицій у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Залучати третіх осіб для надання Послуг та Акційних пропозицій, які мають необхідну кваліфікацію.

3.3.2. Перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору та Правил обслуговування.

3.3.3. Призупинити надання Послуг та Акційних пропозицій Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом умов Договору та Правил обслуговування, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Пацієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил обслуговування.

3.3.4. В односторонньому порядку відмовити Пацієнту у наданні Послуг і Акційних пропозицій та припинити дію цього Договору.

3.3.5. Вимагати від Пацієнта виконання умов цього Договору та Правил обслуговування.

3.3.6. Використовувати адресу електронної пошти та телефон, зазначені Пацієнтом для направлення листів та повідомлень Пацієнту.

3.3.7. Приймати в односторонньому порядку рішення щодо обмеження або припинення надання окремих послуг задля забезпечення безпеки пацієнтів під час епідемій.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання Послуг та Акційних пропозицій належної якості відповідно до цього Договору та Правил обслуговування.

3.4.2. Надавати Пацієнту Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації.

3.4.2. Надавати Пацієнту Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень чинного законодавства України.

3.4.3. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.4.4. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

4.1. Порядок врегулювання спорів

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг та Акційних пропозицій Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил обслуговування, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.

4.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Пацієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Відповідача.

4.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил обслуговування, застосовуються положення законодавства України.

4.2. Додаткові положення.

4.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

4.2.2. Всі зміни до цього Договорурозміщаються на сайті Виконавця, без редагування основного тексту, з датуванням змін, та не можуть погіршувати прав Пацієнта, що прийняв акцепт та вже отримує послуги.

4.2.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та можуть, але не зобов’язані,  направлятися у вигляді листів на адресу електронної пошти Пацієнта, зазначену в Анкеті.  У разі нового звернення Пацієнта, дійсна оферта діє з урахуванням внесених у неї змін.

4.2.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності на наступний деньпісля їх публікації на Сайті Виконавця.

4.2.5. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

4.2.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів, окрім тих яким вже надаються медичні послуги.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору та додатків до нього.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

5.5. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта (зареєстрованого в реєстрі судових експертів України)у відповідній галузі, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Пацієнтом або третьою стороною.

5.6. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості та підставою для не сплати за отримані послуги.

5.7. У разі прострочення оплати послуг Виконавця, Пацієнт на вимогу Виконавця сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на час прострочення, від суми не сплачених коштів за кожен день такого прострочення.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Договір є публічним і діє до 31.12.2021 року або до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

6.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.

6.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

6.4. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

– за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;

– за рішенням суду;

– у випадку довготривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;

– у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на медичну практику;

– у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Пацієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Пацієнта про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правил обслуговування, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті Виконавця.

7.2. Підписуючи та заповнивши Анкету Пацієнт надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Анкеті, а також на добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.

7.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

7.4. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Пацієнт, який отримує послугу.

7.5. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Пацієнтом. Така інформація є конфіденційною.

7.6. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавств.

7.7. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.

7.8. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

7.9. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця або на сайтах відповідних партнерів Виконавця.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «РССЦ МЕДЗДРАВНИЦЯ»

платник податку на прибуток на загальних підставах

Адреса 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Воронезька, будинок 22

Код за ЄДРПОУ 43649915,

р/р  UA67 3133 9900 0002 6009 0202 0140 7.

АТ КБ “Приватбанк”

МФО 313399

тел.: +380994201320

Директор В.А. Мец

 

Редакція чинна від   01 березня 2021 року

 

 

 

Додаток 1

До Договору публічної оферти

ПРАВИЛА

обслуговування

 1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю «РССЦ МЕДЗДРАВНИЦЯ» (далі по тексту – Клініка).

1.2. Обслуговування Пацієнта здійснюється на підставі оригіналу Анкети, наданої Клінікою і підписаної безпосередньо Пацієнтом. Обслуговування Пацієнта може тимчасово здійснюватися за відсутності підписаної Пацієнтом Анкети, у цьому випадку отримання Послуг Пацієнтом є визнанням його згоди на обробку Клінікою персональних даних Пацієнта за п.4. цього додатку та визнанням згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, відповідно до формулювань, визначених Анкетою. Клініка може в односторонньому порядку прийняти рішення про відмову в обслуговуванні або в подальшому обслуговуванні Пацієнта, яким не підписано Анкету.

1.3. Отримання послуг має здійснюватися Пацієнтом відповідно до цих Правил. До початку Отримання послуг Користувач зобов’язаний ознайомитися з даними Правилами.

 1. Використовувані терміни та скорочення:

2.1. Пацієнт Клініки – фізична особа, що прийняв умови даних Правил та Договору публічної оферти.

2.2. АНКЕТА – персональні дані Пацієнта, яка містить згоду на обробку його персональних даних та добровільну згоду на пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення. Форма АНКЕТИ – паперовий носій з оригінальним підписом Пацієнта, або уповноваженої особи, відповідно до законодавства України.

2.3. Інформаційне обслуговування – надання КлінікоюПацієнтові інформації та документів в електронному вигляді, які містять дані для Пацієнта відповідно до розділу 3 цих Правил.

 1. Інформація, що надається:

3.1. Інформаційне обслуговування Пацієнта включає в себе інформацію і документи, внесені до особистого електронного кабінету пацієнта, або направлені йому на електронну адресу,  про:

– історію відвідувань ПацієнтомКлініки;

– запис Пацієнта на прийом до Клініки;

– перелік послуг, що надаються Клінікою;

– результати медичних та лабораторних досліджень Пацієнта;

– спеціальні пропозиції, що пропонуються Клінікою для Пацієнта;

– Інше.

 1. Політика конфіденційності та захисту персональних даних

4.1. Користувач відповідно до п. 6 ч.2. ст. 7. Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує свою згоду на обробку Клінікою, місцезнаходження: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Воронезька, будинок 22, персональних даних Пацієнта, що включають:

 • повне ім’я, прізвище, по батькові;
 • фото;
 • стать;
 • номер медичної карти;
 • дата народження;
 • номер страхового полісу (договору страхування);
 • адреса електронної пошти;
 • номер мобільного / домашнього телефону;
 • адреса місця проживання;
 • факс;
 • професія;
 • найменування Компанії;
 • структурний підрозділ Компанії;
 • сфера діяльності Компанії;
 • адреса Компанії;
 • повне ім’я, прізвище, по батькові уповноваженого представника Пацієнта;
 • номер мобільного / домашнього телефону уповноваженого представника Пацієнта;
 • додаткова інформація, яка зазначається Пацієнтом самостійно;
 • інша інформація, яка надаєтьсяПацієнтом для укладання декларацій з сімейним лікарем;
 • інформація відповідно до розділу 3 цих Правил.

 

4.2. Мета: інформування Пацієнта, про перелік наданих медичних послуг і їх вартості, надання доступу до персональних даних, медичними документами, інформації про надані послуги, даних про прикріплення та інших відомостей з дотриманням заходів, що забезпечують їх захист від несанкціонованого доступу. Дана згода діє безстроковою.

4.3. Обробка вищевказаних персональних даних буде здійснюватися з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів шляхом змішаної обробки персональних даних (збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних).

4.4. Цілі обробки персональних даних: надання медичних та інших послуг Пацієнтові.

4.5. Клініка має право передати персональні дані Пацієнта третій стороні тільки в наступних випадках:

 • якщо Користувач дав письмову згоду на здійснення передачі своїх даних третій стороні;
 • якщо передача необхідна в межах встановленої законодавством України процедури.

4.6. Клініка приймає необхідні організаційні та технічні заходи для забезпечення конфіденційності, захисту персональних даних Користувачів.

 1. Порядок припинення надання послуги

5.1. Клініка має право припинити надання послуги в односторонньому порядку в разі порушення Пацієнтом Умовнадання медичних послуг та дійсних Правил, направивши Пацієнтові повідомлення на Email вказаний Пацієнтом в Анкеті, або в інший спосіб, який визначається Виконавцем на власний розсуд, виходячи з наявної контактної інформації щодо Пацієнта.При цьому датою припинення надання послуги вважається дата, зазначена Клінікою в направленому Пацієнтові повідомленні про припинення надання послуги.

 1. Порядок внесення змін і доповнень до Правил

6.1. Клініка має право в односторонньому порядку вносити зміни в Правила, окрім шляхом затвердження нової редакції Правил, виключно з розміщенням змін з вказівкою їх дати та дати набуття чинності.

6.1.1. Для вступу в силу змін і доповнень до Правил, що вносяться Клінікою в односторонньому порядку, Клініка дотримується процедури розкриття інформації. Попереднє розкриття інформації здійснюється Клінікоюне пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до вступу в силу змін і доповнень до Правил. Всі зміни і доповнення, що вносяться Клінікою до чинних Правил, вступають в силу на наступний день, за днем опублікування інформації на сайті Клініки про ці зміни, або з дня набрання чинності змінами, якщо відповідна дата вказана в опублікованому на сайті Клінікидокументі.

6.2. Моментом ознайомлення Пацієнта з опублікованою інформацією вважається момент, з якого опублікований документ стає доступна для Пацієнта на сайті Клініки.

6.3. Клініка не несе відповідальності, якщо інформація про зміну Правил, опублікована в порядку і в терміни, встановлені Правилами, не була одержана і / або вивчена, і / або правильно зрозуміла Пацієнтом. Будь-які зміни Правил з моменту їх вступу в силу одно поширюються на всіх користувачів, що приєдналися до Правил, в тому числі приєдналися до Правил раніше дня набрання чинності змінами.

 1. Порядок звернення з питань роботи Клініки

7.1. Пропозиції та зауваження щодо роботи Клініки Користувач може подати будь-яким зручним для себе способом:

– Письмове звернення в Клініку;

– Звернення на електронну скриньку Клініки: crc@medzdrava.com

– Дзвінок по телефону Контакт-центра +380964201320.

7.2. Отримавши звернення від Пацієнта за пропозиціями і зауваженнями Клініка інформує Пацієнта про результати розгляду такого звернення відповідно до законодавства України.

 

 

 

Редакція чинна від   01 березня 2021 року

 

Додаток 2

До Договору публічної оферти

 

УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 1. Медичні послуги надаються Пацієнтові виключно в обсязі вказаному у Переліку медичних послуг (надалі за текстом – «Перелік послуг»), що розміщується на сайті Клініки за адресою https://medzdrava.com/. Остаточна вартість медичних послуг визначається на підставі діючих прайсів у Медичній інформаційній системі, яка використовується Виконавцем. У випадку розбіжностей у вартості послуг, зазначених на сайті Клініки та в Медичній інформаційній системі, визначальною є вартість, зазначена в Медичній інформаційній системі.Клініка може в односторонньому порядку вносити зміни до Перелік послуг без додаткового попередження Пацієнтів.
 2. Вартість обраної послуги підлягає оплаті шляхом внесення Пацієнтом або іншою особою в інтересах Пацієнта на користь Виконавця платежу готівкою або у безготівковому порядку на умовах попередньої оплати або післяплати, про що Пацієнтові видається відповідний розрахунковий документ. Виконавець самостійно визначає, на яких умовах повинна бути сплачена послуга.
 3. Медичні послуги, передбачені Переліком послуг надаються виключно одному Пацієнтові. Придбана послуга не розповсюджується на членів родини Пацієнта та/або інших осіб.
 4. У випадку неотримання Пацієнтом повністю або частково медичних послуг, передбачених Переліком послуг, не з вини Клініки, вартість неотриманих медичних послуг поверненню та/або обміну на інші медичні послуги не підлягає, а строк надання таких послуг за ціною вказаною у Переліку послуг не продовжується.
 5. Сплачена вартість Програми підлягає поверненню за умови, якщо Пацієнт не отримав жодної медичної послуги з передбачених Програмою та звернувся із письмовою заявою про повернення грошових коштів не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати фактичного чи запланованого надання послуги.
 6. Період надання послуги може бути продовжено за умови, якщо конкретна послуга передбачена Переліком послуг, не могла бути надана своєчасно (відсутність лікаря, наявність обмежень у матеріально-технічному оснащенні тощо) на строк необхідний для цього, який визначається Клінікою.
 7. Медичні послуги, передбаченіПереліком послуг надаються Пацієнтові за умови попереднього його запису на відповідне діагностичне обстеження, маніпуляцію або прийом до лікаря.
 8. Виконавець може самостійно прийняти рішення про припинення або тимчасове припинення надання окремих або всіх послуг з Переліку послуг.
 9. Послуги з Переліку послуг надаються очно з відвідуванням Пацієнтом Клініки або дистанційно, з використанням засобів дистанційного зв’язку. Перелік послуг, які можуть надаватися дистанційно, умови та порядок надання та оплати таких послуг визначається Виконавцем самостійно. Для отримання послуг, що надаються дистанційно, Пацієнт повинен забезпечити наявність технічних засобів, що забезпечують можливість дистанційного зв’язку, згідно з технічними вимогами, визначеними та доведеними Пацієнтові Виконавцем. У випадку неможливості з об’єктивних обставин (неможливість провести огляд, відсутність результатів діагностичних обстежень та ін.) під час дистанційного надання послуг встановити діагноз, Виконавець повідомляє про це Пацієнта та надає консультативний висновок, в якому зазначає діагностичну гіпотезу.
 10. Клініка може відмовити пацієнтові у наданні Медичних послуг, які передбачені Переліком послуг у наступних випадках:

– Порушення Правил перебування пацієнтів у Клініці;

– Порушення та/або невиконання рекомендацій (приписів, призначень тощо) щодо лікувально-діагностичного процесу;

– Ненадання медичних документів щодо стану здоров’я та будь-якої іншої інформації медичного або немедичного характеру, яка є необхідною для постановки діагнозу, визначення тактики лікувально-діагностичного процесу;

– Якщо надання медичних послуг може зашкодити здоров’ю або життю, тобто за умови існування медичних протипоказань щодо здійснення конкретного медичного втручання

– У разі якщо пацієнт, без дозволу головного лікаря, здійснює відео зйомку на території Клініки.

– Звернення до медичного закладу з ознаками  алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

– Порушення загальноприйнятих  норм поведінки.

– Спілкування в лайливій формі з персоналом медичного закладу, та з використанням погроз, образ.

– Порушення графіку відвідування, або запізнення на пройм до лікаря у призначений час, про що лікарем робиться запис в історії хвороби.

 1. Факт оплати вартості послуги Пацієнтом є підтвердженням укладення відповідного договору на вищевказаних умовах.
 2. Послуги вважаються наданими належним чином, якщо протягом 2 (двох) календарних днів з моменту їх надання Пацієнт не пред’явить письмові претензії Виконавцеві до якості Послуг.

 

Редакція чинна від   21 березня 2021 року